I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przepisy niniejszego regulaminu określają zasady sprzedaży i świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez Profeskin z siedzibą w Poznaniu przy ul. Inflancka 20/129, 61-132 Poznań, NIP 7822886720, REGON 386996612, e-mail kontakt@profeskin.pl, tel. +48 606553307

II. DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

 1. Organizator – Profeskin Bąkowski, Madej s.c. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Inflancka 20/129, 61-132 Poznań, NIP 7822886720
 2. Uczestnik – Osoba fizyczna biorąca udział w Szkoleniu. Uczestnikiem może być jedynie osoba legitymująca się tytułem Lekarza lub Lekarza Stomatologa.
 3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zgłaszająca Uczestnika do udziału w Szkoleniu oraz zobowiązana do uiszczenia opłaty za Szkolenie. Klient może być jednocześnie Uczestnikiem Szkolenia.
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Klient będący Konsumentem powinien być równocześnie Uczestnikiem Szkolenia i nie może on zgłaszać do udziału w Szkoleniu innych Uczestników
 5. Strona – Sprzedający jak i Klient, łącznie zwani „Stronami”.
 6. Formularz Zgłoszeniowy – dokument stanowiący podstawę rezerwacji Uczestnika w Szkoleniu
 7. Szkolenie – organizowane przez Organizatora szkolenie, którego szczegółowe warunki są zamieszczone na stronie profeskin.pl.
 8. Modelka – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca warunki określone przez Organizatora w IX pkt. 2, biorąca udział w części praktycznej Szkolenia jako modelka.
 9. Umowa – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Klientem, a Organizatorem szkoleń.
 10. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145, ze zm.).
 11. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 12. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki i zasady korzystania przez Klientów ze szkoleń Profeskin.

III. UCZESTNIK I WARUNKI SZKOLEŃ

 1. Uczestnikiem szkoleń organizowanych przez Organizatora może być jedynie osoba legitymująca się tytułem Lekarza lub Lekarza Stomatologa.
 2. Uczestnikami szkoleń mogą być również pracownicy oraz współpracownicy Organizatora.
 3. Informacje o szkoleniach podawane są na stronie profeskin.pl.
 4. Zgłoszenia zamiaru udziału w szkoleniu można dokonywać w następujący sposób:
  a) poprzez stronę internetową prowadzoną pod adresem: profeskin.pl
  b) telefonicznie pod numerem tel.: 606553307
  c) mailowo pod adresem: kontakt@profeskin.pl
 5. Podstawą do rezerwacji szkolenia jest przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego lub zawarcie indywidualnej umowy szkoleniowej pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem.
 6. Przekazanie Organizatorowi wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego oznacza akceptację programu szkolenia, ceny, jak również warunków zawartych w niniejszym Regulaminie.
 7. W przypadku wpłynięcia większej liczby zgłoszeń o rezerwacji i udziale w szkoleniu decyduje kolejność otrzymania Formularzy Zgłoszeniowych przez Organizatora.
 8. Zgłoszenia, które nadejdą po wyczerpaniu dostępnej liczby miejsc na dane Szkolenie, będą umieszczone na liście rezerwowej.
 9. Klient zobowiązuje się̨ do wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego z należytą starannością, w tym w szczególności do podania poprawnych danych Uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego przez Klienta i ewentualne szkody z tym związane
 10. Warunkiem udziału Uczestnika w Szkoleniu jest uiszczenie opłaty na rzecz Organizatora zgodnie z Regulaminem.


IV. PŁATNOŚĆ

 1. Cena Szkolenia każdorazowo zamieszczana jest przy jego opisie na stronie Profeskin.pl. Podane kwoty są kwotami brutto.
 2. Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, posiłek podawany podczas przerwy kawowej oraz napoje. Nie obejmuje natomiast kosztów dojazdu, czy ewentualnego zakwaterowania, chyba, że z oferty Organizatora będzie wynikało inaczej.
 3. Klient jest zobowiązany do Zapłaty pełnej kwoty za udział w szkoleniu, której należy dokonać podczas rezerwacji Szkolenia na stronie profeskin.pl lub w terminie nie później niż 7 dni przed Szkoleniem po dokonaniu rezerwacji kursu
 4. Płatność dokonywana jest w wybrany przez Klienta sposób, tj.:
  a) on-line za pomocą systemu Tpay na stronie Profeskin.pl
  b) przelewem bankowym, na podstawie faktury pro-forma wysłanej na adres email wskazany przez Klienta w Formularzu Zgłoszeniowym
 5. Brak terminowej wpłaty opłaty za szkolenie powoduje rozwiązanie umowy o udział w Szkoleniu ze skutkiem natychmiastowym.
 6. W przypadku, gdyby Szkolenie nie odbyło się z winy Organizatora, cała kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od daty odwołania Szkolenia.

V. WARUNKI ZMIANY TERMINÓW PRZEZ ORGANIZATORA

 1. Warunkiem organizacji i przeprowadzenia Szkolenia jest zebranie minimalnej liczby uczestników – podanej na stronie www.profeskin.pl. Informacje o ilości wolnych miejsc można uzyskać mailowo lub telefonicznie od osoby koordynującej organizację Szkoleń.
 2. W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu i zobowiązuje się powiadomić o tym uczestników nie później niż 7 dni przed planowanym terminem szkolenia/warsztatu. Uczestnik w pierwszej kolejności ma wówczas prawo do wyboru innego terminu lub innych zajęć z aktualnego kalendarium Organizatora. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie jest interesujący lub dogodny dla Uczestnika, możliwy jest zwrot wniesionej opłaty w wysokości nominalnej.
 3. Odwołanie Kursów przez Organizatora możliwe jest nie później niż na 7 dni przed ich terminem rozpoczęcia. W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności wywołanych działaniem siły wyższej, a uniemożliwiających odbycie zajęć w zaplanowanym terminie,
  Organizator jest uprawniony do odwołania ich nawet w dniu ich rozpoczęcia. Organizator jest wówczas zobowiązany do poinformowania Uczestnika o najbliższym możliwym terminie zajęć z zagwarantowaniem pierwszeństwa uczestnictwa.
 4. Z uwagi na chęć utrzymania wysokiego poziomu szkoleń i warsztatów oraz komfort Uczestników ilość miejsc jest ograniczona. W przypadku wyczerpania miejsc na dany termin, lista uczestników zostanie zamknięta. Osoby, które opłaciły udział w tych Szkoleniach po zamknięciu listy uczestników, otrzymają możliwość przeniesienia na inny termin, w którym lista uczestników nie została jeszcze zamknięta, w zależności od wyboru Uczestnika.
 5. Samodzielne filmowanie, nagrywanie i fotografowanie zajęć podczas szkolenia jest zabronione.
 6. Wszelkie rozpowszechnianie przez Uczestnika filmów, nagrań i fotografii z zajęć w jakiejkolwiek formie, ani w całości, ani we fragmentach bez zgody Organizatora jest zabronione.
  Organizator zastrzega sobie możliwość promocji partnerów Organizatora w trakcie szkoleń, a także we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych kierowanych do Uczestnika za jego uprzednią zgodą.

VI. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 1. Zmiana dokonanej rezerwacji jest możliwa tylko poprzez kontakt z osobą koordynującą nabór na dane Szkolenie, wskazaną w internetowym systemie rezerwacyjnym lub/i w materiałach promocyjnych Organizatora, zamieszczonych na stronie internetowej prowadzonej pod adresem profeskin.pl.
 2. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu należy zgłosić mailowo na adres kontakt@profeskin.pl najpóźniej 7 dni przed terminem Szkolenia. Organizator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia drogą e-mailową.
 3. Organizator zwróci 80% wpłaconej kwoty osobom, które odwołają swoje uczestnictwo co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.
  20% wpłaconej kwoty Organizator zatrzymuje między innymi na pokrycie kosztów organizacji Szkoleń dla danego uczestnika. 
 4. Osoby, które nie odwołają rezerwacji w ww. terminie zostaną obciążone kosztami Szkoleń.
 5. W przypadku rezygnacji złożonej w terminie późniejszym niż wskazany wyżej w pkt. 3, lecz nie mniej niż 3 dni przed Szkoleniem, istnieje możliwość odbycia Szkolenia w innym zaproponowanym przez Organizatora terminie. W przypadku rezygnacji z drugiego terminu Szkolenia, Organizator nie zwraca Klientowi uiszczonej opłaty.  
 6. W przypadku nieobecności Uczestnika na szkoleniu bez formalnego zgłoszenia rezygnacji, Organizator nie zwraca Klientowi uiszczonej opłaty.

VII. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Szkolenia, Uczestnicy mogą zgłaszać Organizatorowi w terminie 7 dni licząc od daty Szkolenia:
  a) w formie pisemnej na adres: Profeskin s.c. Inflancka 20/129, 61-132 Poznań
  b) w formie mailowej na adres: kontakt@profeskin.pl. 
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu wskazanego w pkt. 1 nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni licząc od dnia ich otrzymania.
 4. Reklamacja w celu umożliwienia Organizatorowi sprawnego jej rozpatrzenia powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  a) oznaczenie Uczestnika lub Klienta – imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy
  b) przedmiot reklamacji
  c) żądanie

VIII. UKOŃCZENIE SZKOLENIA

 1. Szkolenia wszystkich typów dokumentowane są po zakończeniu certyfikatem uczestnictwa wydawanym przez organizatora na podstawie listy obecności.
 2. Na certyfikacie wyszczególniane są następujące informacje:
  a) Imię i nazwisko kursanta
  b) Tytuł szkolenia
  c) Data i miejsce kursu
  d) Podpis prowadzącego
  e) Nazwa organizatora

IX. MODELKI NA SZKOLENIU

 1. Organizator zapewnia udział w Szkoleniu modelek na potrzeby zajęć praktycznych, przy czym dokonując Zgłoszenia Klient ma możliwość zaznaczenia opcji, iż Uczestnik przyjedzie na Szkolenie z własną modelką.
 2. Modelki biorą udział w części praktycznej szkolenia pod warunkiem, iż Szkoleniowiec nie stwierdzi u nich przeciwwskazań przeprowadzenia poszczególnych zabiegów, a modelka po zapoznaniu się z przedstawioną jej dokumentacją i po udzieleniu Organizatorowi niezbędnych informacji, w tym wypełnieniu karty pacjenta, wyrazi uprzednią pisemną zgodę na udział w Szkoleniu w takim charakterze na potrzeby zajęć praktycznych. Ponadto warunkiem jest uiszczenie na rzecz Organizatora stosownej opłaty, której wysokość określona została w cenniku i uzależniona jest m.in. od rodzaju Szkolenia.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w związku z organizacją Szkoleń jest Organizator – Profeskin Bąkowski, Madej s.c. z siedzibą w Poznaniu przy ul.Inflancka 20/129, 61-132 Poznań, NIP 7822886720, REGON 386996612. Kontakt w sprawie danych osobowych: kontakt@profeskin.pl, tel. tel. +48 606553307.
 2. Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Dane osobowe uczestników Szkoleń przetwarzane będą przez Organizatora w celu realizacji umowy uczestnictwa w Szkoleniach i ich prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu własnych produktów. Organizator gwarantuje uczestnikom prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych.
 4. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba, że Uczestnik wyrazi na to pisemną zgodę. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne.
 5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych osobowych.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkoleń mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie spotkania w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do stosowania zniżek, rabatów zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla grup oraz stałych partnerów.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) problemy w przebiegu działań rekrutacyjnych i organizacyjnych, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów natury technicznej (np. związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów sieci elektronicznych e-mailowych) oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższe
  b) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Organizatora
  c) szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od Organizatora
  d) ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestników warsztatów. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.).